Zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania w Czarnem Oddział w Koszalinie

Opis przetargu

Zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego w charakterze podwykonawcy PIGB POMERANIA
1)Przedmiotem umowy ramowej jest realizowanie na zlecenie Zamawiającego, jako jego podwykonawca robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego w miejscach i terminie wskazanych przez Zamawiającego ( województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie ), zgodnie z postanowieniami umów o udzielenie zamówienia udzielonych na podstawie umowy ramowej; 2)Zastosowane przez Wykonawcę materiały winny spełniać warunki wymagane przepisami określającymi odrębnymi, zgodnie z zasadami ich stosowania określonymi w szczególności w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego stosowne certy-fikaty, zaświadczenia itp. ; 3) Zamawiający może zlecić wykonanie robót przy użyciu materiałów Zamawiającego, powierzonych wykonawcy; 4) Wykonawca będzie wykonywał zlecenie z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż. obowiązujących w miejscu jego realizacji; 5)Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy o udzielenie zamówienia; 6)Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji umowy o udzielenie zamówienia przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy; 7)Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru; 8)Ubezpieczeniu podlegają w szczególności urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 9)Wykonawca przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, wniesie zabez-pieczenie należytego wykonania umowy na okres i w wysokości wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w formach wskazanych w art. 148 ustawy; 10)Wykonawca ponosić będzie koszty eksploatacji dotyczące pobieranych mediów w tym koszty ich opomiarowania lub zapłaci Zamawiającemu ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia ryczałt; 11)Zamawiający z uwagi na wykonywane przez niego zadania związane z zatrudnieniem skazanych, może skierować do pracy w zakresie realizacji umowy o udzielenie zamówienia osoby pozbawione wolności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zatrudnieniem osób skazanych na zasadach określonych przez Zamawiającego; 12)Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zlecenia opracuje plan zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodni go z Zamawiającym. i/lub Inwestorem; 13)Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz będzie dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do momentu ostatecznego odbioru robót; 14)Wykonawca zapewni nadzór nad realizacją robót przez kierownika budowy (robót) – osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego; 15)Wykonawca zapewni stosownie do potrzeb odpowiednią liczbę pracowników fachowych, pozwalającą na należyte i niezakłócone ich ukończenie we wskazanym terminie; 16)Wykonawca zapewni dozór ppoż w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu; 17)Wykonawca będzie współpracował z nadzorem inwestorskim miedzy innymi po-przez zgłaszanie do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające; 18)Wykonawca zgłosi roboty objęte zleceniem do odbioru końcowego oraz uczestniczyć będzie w czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru całego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego całego obiektu); 19)Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót ; 20)Wykonawca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie wszelkiego rodzaju prób, sprawdzeń, szkoleń i zgłoszeń niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu umowy o udzielenie zamówienia; 21)Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 2.2) Zamawiający każdorazowo w postępowaniu prowadzonym przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia określi szczegółowe warunki realizacji zlecenia, a w szczególności warunki gwarancji, termin wykonania


Kontakt:

tel. (94) 34 70 638 fax (94) 34 25 102


Treść przetargu:

Czarne: Zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego w charakterze podwykonawcy PIGB POMERANIA
Numer ogłoszenia: 180589 – 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „POMERANIA” , ul. Pomorska 1, 77-330 Czarne, woj. pomorskie, tel. 59 833 36 79, faks 59 833 24 30.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.igb-pomerania.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Gospodraki Budżetowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zawarcie umowy ramowej na wykonanie robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego w charakterze podwykonawcy PIGB POMERANIA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem umowy ramowej jest realizowanie na zlecenie Zamawiającego, jako jego podwykonawca robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, na terenie województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego w miejscach i terminie wskazanych przez Zamawiającego ( województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie ), zgodnie z postanowieniami umów o udzielenie zamówienia udzielonych na podstawie umowy ramowej; 2)Zastosowane przez Wykonawcę materiały winny spełniać warunki wymagane przepisami określającymi odrębnymi, zgodnie z zasadami ich stosowania określonymi w szczególności w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z wymogami technicznymi Polskich Norm lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy. Wymagane są materiały atestowane i dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na każde wezwanie Zamawiającego stosowne certy-fikaty, zaświadczenia itp. ; 3) Zamawiający może zlecić wykonanie robót przy użyciu materiałów Zamawiającego, powierzonych wykonawcy; 4) Wykonawca będzie wykonywał zlecenie z należytą starannością, przestrzegając przepisów prawa budowlanego, bhp i ppoż. obowiązujących w miejscu jego realizacji; 5)Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonywanie przedmiotu umowy o udzielenie zamówienia; 6)Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu oraz osobom fizycznym znajdującym się w miejscu realizacji umowy o udzielenie zamówienia przez osoby zatrudnione do wykonywania przedmiotu umowy; 7)Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru; 8)Ubezpieczeniu podlegają w szczególności urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót, w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania oraz odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 9)Wykonawca przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, wniesie zabez-pieczenie należytego wykonania umowy na okres i w wysokości wskazane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w formach wskazanych w art. 148 ustawy; 10)Wykonawca ponosić będzie koszty eksploatacji dotyczące pobieranych mediów w tym koszty ich opomiarowania lub zapłaci Zamawiającemu ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia ryczałt; 11)Zamawiający z uwagi na wykonywane przez niego zadania związane z zatrudnieniem skazanych, może skierować do pracy w zakresie realizacji umowy o udzielenie zamówienia osoby pozbawione wolności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zatrudnieniem osób skazanych na zasadach określonych przez Zamawiającego; 12)Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zlecenia opracuje plan zagospodarowania budowy oraz BIOZ i uzgodni go z Zamawiającym. i/lub Inwestorem; 13)Wykonawca zorganizuje plac budowy we własnym zakresie i na własny koszt, zabezpieczy i oznakuje prowadzone roboty oraz będzie dbał o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do momentu ostatecznego odbioru robót; 14)Wykonawca zapewni nadzór nad realizacją robót przez kierownika budowy (robót) – osobę legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i przynależnością do izby samorządu zawodowego; 15)Wykonawca zapewni stosownie do potrzeb odpowiednią liczbę pracowników fachowych, pozwalającą na należyte i niezakłócone ich ukończenie we wskazanym terminie; 16)Wykonawca zapewni dozór ppoż w czasie wykonywania prac zagrażających bezpieczeństwu pożarowemu; 17)Wykonawca będzie współpracował z nadzorem inwestorskim miedzy innymi po-przez zgłaszanie do odbioru roboty ulegające zakryciu lub zanikające; 18)Wykonawca zgłosi roboty objęte zleceniem do odbioru końcowego oraz uczestniczyć będzie w czynnościach odbioru (w tym także końcowego odbioru całego obiektu oraz odbioru pogwarancyjnego całego obiektu); 19)Wykonawca doprowadzi do należytego stanu i porządku teren budowy w terminie nie późniejszym niż w dniu odbioru końcowego robót ; 20)Wykonawca odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie wszelkiego rodzaju prób, sprawdzeń, szkoleń i zgłoszeń niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu umowy o udzielenie zamówienia; 21)Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej. 2.2) Zamawiający każdorazowo w postępowaniu prowadzonym przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia określi szczegółowe warunki realizacji zlecenia, a w szczególności warunki gwarancji, termin wykonania..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Oświadczenie art.22

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-a.co najmniej 1 roboty w zakresie wykonania instalacji sieci cieplnej, gdzie wartość robót brutto wyniosła nie mniej niż 250 000 zł ( dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); b.co najmniej 1 roboty w zakresie wykonania instalacji i urządzeń cieplnych, gdzie wartość robót brutto wyniosła nie mniej niż 350 000 zł ( trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych); c.co najmniej 1 roboty w zakresie wykonania wentylacji, gdzie wartość robót brutto wyniosła nie mniej niż 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); d.co najmniej 1 roboty w zakresie wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub wodociągowej lub kanalizacyjnej gdzie wartość robót brutto wyniosła nie mniej niż 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Oświadczenie art.22

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówień, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, przy czym wymagane jest aby Wykonawca dysponował co najmniej: 2 osobami legitymującymi się kwalifikacjami, o których mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł ( słownie: jeden milion złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igb-pomerania.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania w Czarnem Oddział w Koszalinie Adres: 75-124 Koszalin, ul. Strefowa 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania w Czarnem Oddział w Koszalinie Adres: 75-124 Koszalin, ul. Strefowa 17.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania w Czarnem Oddział w Koszalinie Adres: 75-124 Koszalin, ul. Strefowa 17


Wymagania:

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Oświadczenie art.22

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-a.co najmniej 1 roboty w zakresie wykonania instalacji sieci cieplnej, gdzie wartość robót brutto wyniosła nie mniej niż 250 000 zł ( dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); b.co najmniej 1 roboty w zakresie wykonania instalacji i urządzeń cieplnych, gdzie wartość robót brutto wyniosła nie mniej niż 350 000 zł ( trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych); c.co najmniej 1 roboty w zakresie wykonania wentylacji, gdzie wartość robót brutto wyniosła nie mniej niż 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); d.co najmniej 1 roboty w zakresie wykonania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub wodociągowej lub kanalizacyjnej gdzie wartość robót brutto wyniosła nie mniej niż 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Oświadczenie art.22

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówień, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, przy czym wymagane jest aby Wykonawca dysponował co najmniej: 2 osobami legitymującymi się kwalifikacjami, o których mowa w § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie posiadania uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł ( słownie: jeden milion złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.igb-pomerania.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej Pomerania w Czarnem Oddział w Koszalinie Adres: 75-124 Koszalin, ul. Strefowa 17.


Termin składania ofert:

20.09.2013

Szczegóły przetargu

  • Termin 20.09.2013
  • Data dodania Wrzesień 9, 2013
  • Region Zachodniopomorskie
Pobierz załączniki
Back to Top